Vedtægter for Fyns Småbådsfiskeklub (FSK)

Af 3. august 1992  

(Revideret den 14. februar 1996)

(Revideret den 14. februar 2001)

(Revideret den 7. februar 2002)

(Revideret den 5. februar 2003)

(Revideret den 9. februar 2011)

(Revideret den 21. januar 2015) § 9.1 tilføjet

(Revideret d. 12. marts 2017) § 9.2 tilføjet

(Revideret d. 14. marts 2018)

 

§ 1. Navn hjemsted og formål:

 • 1. Foreningens navn er Fyns Småbådsfiskeklub. Hjemstedet er Fyn med postadresse hos den til enhver tid siddende formand.
 • 2. Klubben er en interesseorganisation for ejere af småbåde. Formålet er at øge sikkerheden til søs for småbådsejere, at fremme fiskeri fra småbåde, og at fremme småbådssejlads til gavn for familiesamvær.
 • 3. At afholde og deltage i småbådsfisketræf og -konkurrencer
 • 4. At samarbejde med tilsvarende klubber i andre egne af Danmark
 • 5. Sammen med andre klubber at sikre medlemmerne den billigste og bedste forsikringordning af deres både, med bedst mulig dækning.

§ 2. Medlemmer

 • 1. Foreningen er en sammenslutning af småbådsejere, og hjemhørende på Fyn, geografisk omfattet af Fyn og omliggende øer. Som medlem kan optages enhver dansk bosat person, som er fyldt 18 år, og som opfylder gældende regler og bestemmelser for sejlads og/eller lystfiskeri.
 • 2. Anmodning om optagelse sker ved henvendelse til foreningens til enhver tid siddende kasserer. Bestyrelsen kan nægte optagelse.
 • 3. Personer fra samme husstand der i øvrigt opfylder betingelserne for medlemskab, kan optages som et familiemedlemsskab, dette gælder også for hjemboende børn under 18 år. Familiemedlemsskab kan omfatte højst 2 voksne samt husstandens børn under 18 år.

§ 3. Generalforsamlingen

 • 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år inden udgangen af marts med følgende dagsorden:
 • 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 • 2. Formandens beretning
 • 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
 • 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • 5. Behandling af indkomne forslag
 • 6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter (i underpunkter med valgrækkefølge)
 • 7. Valg af revisorer
 • 8. Eventuelt.
 • 2. Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres med dagsorden og regnskab på foreningens hjemmeside, senest 1 måned forud.
 • 3. Adgang til generalforsamlingen har ethvert fuldgyldigt medlem. Stemmeberettiget er medlemmer med betalt kontingent for det pågældende regnskabsår.
 • 4. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14dage før generalforsamling.
 • 5. Enhver beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal når ikke andet er nævnt i disse vedtægter.
 • 6. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ved valg til bestyrelse o.l. foretages der ved stemmelighed ny afstemning.
 • 7. Til fremsatte forslag kan der på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag. I tilfælde af at ændringsforslaget vedtages, bortfalder det oprindelige forslag. Ved flere fremsatte forslag inden for samme emne stemmes om det mest vidtgående først, vedtages dette bortfalder de efterfølgende forslag.
 • 8. I tvivlsspørgsmål vedrørende stemmeafgivning træffer dirigenten den endelige afgørelse.
 • 9. Der kan ikke stemmes med fuldmagt, men alene ved personligt fremmøde. Eventuelle husstandsmedlemmer har adgang til generalforsamlingen men der kan kun afgive én stemme pr husstand.
 • 10. Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 40 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen, og indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel på hjemmesiden.

§ 4. Bestyrelsen

 • 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. Formanden har altid ledelsesretten, men også pligten til at følge op på den øvrige bestyrelse. Udadtil overfor banker og myndigheder tegner formand og kasserer i fællesskab forening og bestyrelse.
 • 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter nødvendige udvalg. Udvalg kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, men refererer altid til bestyrelsen.
 • 3. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig efter valget med næstformand, sekretær og reservekasserer.
 • 4. Der vælges endvidere på generalforsamlingen 2 revisorer, samt 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.
 • 5. Alle valg er 2 årige. Der vælges skiftevis formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, eller kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. Revisorer og -suppleant vælges sammen med kassereren.
 • 6. Ved et bestyrelsesmedlems frafald tiltræder suppleanten straks, og sidder til det pågældende medlem var på valg.
 • 7. Sekretæren fører referat over samtlige møder. Protokollen underskrives af bestyrelsen
 • 8. Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer hvis opførsel ikke er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt til endelig afgørelse på førstkomne generalforsamling.

§5. Kontingent og regnskab.

 • 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
 • 2. Kontingentet skal være betalt senest 31. 12 for det kommende år. Der betales et indmeldelsesgebyr som fastsættes af generalforsamlingen. Manglende rettidig kontingentbetaling udløser et rykkergebyr. Betales kontingentet ikke inden 14 dage efter påkrav, udmeldes restanten automatisk uden yderligere varsel. Der meddeles udmeldelse til foreningens forsikringssamarbejde. Ved genindmeldelse betales såvel indmeldelsesgebyret og påkravsgebyret
 • 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til den 31. december.
 • 4. Foreningens regnskab følger kalenderåret og skal være revideret af foreningens revisorer, og underskrevet af disse ved udsendelse og fremlæggelse på generalforsamlingen. Det påhviler kassereren at sørge for at der er bilag på alle udgifter og indtægter og organisere disse så det er overskueligt for revisionen. Regnskabet skal jævnligt ajourføres og fremlægges på anmodning fra bestyrelsen eller revisorer.

§ 6.Ændring af vedtægter.

 • 1. Ændring i disse vedtægter for Fyns Småbådsfiskeklub kan finde sted på enhver generalforsamling når mindst 60% af de fremmødte stemmer herfor. Forslag til lovændring skal være optaget på dagsordenen.

§ 7.Foreningens opløsning

 • 1. Opløsning af Fyns Småbådsfiskeklub kan kun finde sted når det vedtages på en generalforsamling med mindst 75% af de fremmødtes stemmer, og derefter vedtages på en, med dette ene punkt på dagsordenen, ekstraordinær generalforsamling med mindst 75% af de fremmødte stemmer.
 • 2. Ved foreningens opløsning tilfalder alle dens midler organisationer som skal bruge dem til ophjælpning af fiskebestande i fynske farvande, eller humanitært arbejde. Den afgående bestyrelse fastsætter de nærmere præmisser i den givne situation.

Til toppen af siden!


Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1620